Strona główna mapa kontakt
Czcionka: mniejsza czcionka normalna czcionka większa czcionka
Kontrast Wersja kontrastowa
BIP

Zadania Referatów

Zadania Urzędu Stanu Cywilnego
Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego  i związanych z nimi spraw rodzinno - opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:
1. Przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
2. Przyjmowania oświadczeń w sprawach określonych w przepisach o aktach stanu cywilnego.
3. Załatwianie spraw związanych z zawarciem małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi.
4. Dokonywanie rejestracji stanu cywilnego osób w księgach stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małżeństwa oraz zgonu
5. Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego na podstawie orzeczeń sądowych,
6. Wydawanie z ksiąg stanu cywilnego:
a) odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego,
b) zaświadczeń o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku,
c) zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu akt.
7. Prowadzenie spraw dotyczących sprostowań aktów stanu cywilnego.
8. Prowadzenie innych spraw wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego.
Ponadto  prowadzi  sprawy w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych,
a w szczególności:
1. Prowadzenie ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość, przekazywanie danych pomiędzy organami gminy prowadzącym ewidencje ludności, wnioskowanie o nadanie numeru PESEL.
2. Wydawanie poświadczeń zameldowania.
3. Na podstawie przedłożonego wniosku o wydanie dowodu osobistego sporządzanie przy użyciu środków informatycznych, formularza będącego drukiem ścisłego zarachowania, a następnie po otrzymaniu wyprodukowanych przez Centrum personalizacji dowodów osobistych, wydawanie ich wnioskodawcom.
4. Wykonywanie czynności związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem ludności.
5. Przyjmowanie pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora.
6. Przyjmowania obwieszczeń i ogłoszeń.
7. Udzielania informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji i opinii o wystawieniu na licytacje.
8. Przesyłanie dyrektorom szkół i przedszkola informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci w wieku od 3 do 16 lat.
9. Sporządzanie spisów wyborców w wyborach do: Rady Miejskiej, Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego i przeprowadzenia referendum.
10. Prowadzenie rejestru wyborców.
11. Zbiórek publicznych.
12. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o repatriacji, a w szczególności art. 12.

Deprecated: Non-static method TrescFactory::wczytajPliki() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/portale_www/cms_new/Serwisy/oleszyce.pl/Templates/mdTresc/mdTresc-cmPokaz.php on line 93

Deprecated: Non-static method TrescFactory::wczytajGalerie() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/portale_www/cms_new/Serwisy/oleszyce.pl/Templates/mdTresc/mdTresc-cmPokaz.php on line 98
Do zadań Referatu Finansowego należy:
1. Opracowanie projektu budżetu Gminy oraz nadzór nad jego wykonaniem.
2. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Burmistrza w sprawach zmian w budżecie gminy.
3. Prowadzenie rachunkowości wpływów i wydatków budżetowych.
4. Prowadzenie księgowości budżetowej.
5. Wymierzanie i pobór podatków i opłat lokalnych, prowadzenie księgowości podatkowej, analityka opłat.
6. Egzekucja zobowiązań podatkowych.
7. Prowadzenie rejestru podań i odwołań w zakresie ulg i umorzeń.
8. Załatwienie podań o umorzenie zobowiązań pieniężnych oraz przygotowywanie decyzji w tym zakresie.
9. Obsługa kasowa Urzędu, MGBP, M-GOPS, ZGK i Gospodarstwa Pomocniczego.
10. Prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu.
11. Obsługa finansowo - księgowa funduszy celowych.
12. Prowadzenie rejestru sprzedaży oraz zakupu towarów i usług do podatku VAT.
13. Prowadzenie finansowej ewidencji składników majątkowych Gminy i Urzędu Miasta i Gminy.
14. Sporządzanie bilansów i sprawozdań finansowych.
15. Nadzorowanie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz jej rozliczanie,
16. Przyjmowanie dokumentów z przeprowadzonej inwentaryzacji wycena i rozliczanie.
17. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych.
18. Naliczenia płac dla pracowników Urzędu, M-GGBP, MGOPS, ZGK, rozliczenie podatku dochodowego oraz składek ubezpieczeniowych.
19. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i wynagrodzeniach pracowników.
20. Występowanie do Powiatowego Urzędu Pracy o refundację środków na pokrycie części wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
21. Sporządzanie informacji miesięcznych odnośnie zatrudniania w Urzędzie niezbędnych do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
22. Prowadzenie spraw  socjalnych pracowników Urzędu oraz obsługa funduszu świadczeń socjalnych.
23. Zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób wykonujących w Urzędzie prace na podstawie-„Umowy-zlecenie”.
24. Prowadzenie dokumentacji do ustalenia zasiłków płatnych z ZUS.
25. Współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Wojewódzkim, bankami, urzędami skarbowymi, ZUS i innymi.
26. Prowadzenie rejestru i wydawanie druków ścisłego zarachowania.
27. Rozliczanie inkasentów.
28. Udzielanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców w postaci umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty zaległości podatkowych.
29. Sporządzenie sprawozdań z pomocy udzielonej przedsiębiorcom oraz o zaległych należnościach przedsiębiorców.
30. Współpraca z Izbą Rolniczą w zakresie przykazywania 2 % odpisu z tytułu wpływów z podatku rolnego.
31. Pobieranie opłaty skarbowej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
32. Księgowanie operacji dotyczących dochodów, wydatków, kosztów funduszy związanych z realizacją projektów w współfinansowanych ze środków pomocowych unii europejskiej.

Deprecated: Non-static method TrescFactory::wczytajPliki() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/portale_www/cms_new/Serwisy/oleszyce.pl/Templates/mdTresc/mdTresc-cmPokaz.php on line 93

Deprecated: Non-static method TrescFactory::wczytajGalerie() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/portale_www/cms_new/Serwisy/oleszyce.pl/Templates/mdTresc/mdTresc-cmPokaz.php on line 98
Do zadań Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Oświaty należą:
1. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy.
3. Przygotowywanie angaży w tym nagród jubileuszowych, dodatków stażowych, dodatków służbowych i innych.
4. Prowadzenie spraw emerytalnych i rentowych pracowników.
5 Obsługa sekretariatu.
6 Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, prowadzenie ewidencji korespondencji w tym systemu el –Dok.
7. Obsługa kancelaryjna Urzędu  zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej.
8. Nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych oraz ich ewidencja.
9. Prenumerata czasopism i dzienników urzędowych.
10. Prowadzenie spraw związanych z robotami publicznymi, pracami interwencyjnymi prac społecznie użytecznych oraz innymi formami zmierzającymi do przeciwdziałania bezrobociu.
11. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach zatrudnienia bezrobotnych w tym sporządzanie wniosku o odbycie stażu.
12. Prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy pracowników oraz prowadzenie rejestru delegacji służbowych i  rejestru szkoleń pracowników.
13. Przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi  i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem, Zastępcą, Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych referatów i stanowisk pracy.
14. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych w zakresie kierowania zapytania do Krajowego Rejestru Karnego o udzielenie informacji o pracowniku.
15. Realizacja zadań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Urzędzie oraz w zakresie ogólnych przepisów BHP dotyczących zakładu pracy.
16. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem właściwym instytucjom oświadczeń majątkowych i innych oświadczeń składanych przez radnych.
17. Prowadzenie obsługi kancelaryjnej i techniczno-organizacyjnej Rady, Komisji.
18. Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji Rady,  posiedzeń Komisji.
19. Protokołowanie narad z sołtysami i spotkań Burmistrza z pracownikami Urzędu.
20. Organizowanie szkoleń radnych.
21. Prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych.
22. Prowadzenie rejestru uchwał Rady.
23. Przekazywanie uchwał Rady do publikacji.
24. Przesyłanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
25. Protokołowanie sesji, komisji ,posiedzeń i spotkań.
26. Przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji.
27. Współdziałanie z jednostkami pomocniczymi Gminy.
28. Prowadzenie zbioru dokumentacji jednostek pomocniczych.
29. Prowadzenie i udostępnianie do publicznego wglądu zbioru przepisów gminnych.
30. Wykonywanie zadań związanych z wyborami: do Rady Miejskiej, Burmistrza, Sejmu i Senatu R.P, Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego , referendum i organów jednostek pomocniczych.
31. Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubaczowie.
32. Prowadzenie spraw związanych z praktykami uczniowskimi i studenckimi.
33. Prowadzenie centralnego rejestru upoważnień wydanych przez Burmistrza.
34. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony.
35. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru.
36. Współdziałanie z organami wojskowymi i administracją rządową.
37. Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej.
38. Obsługa biurowo-kancelaryjna Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego zgodnie z ustalonym Regulaminem jego działania.
39. Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i obsługa Zarządu Miejsko- Gminnego Związku OSP i jednostek OSP.
40. Współpraca z organami sprawiedliwości, Prokuratury i Policji.
41. Zaopatrzenie Urzędu w materiały biurowo-kancelaryjne i gospodarcze.
42. Realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty dla organu prowadzącego w zakresie prowadzenia szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli jak również zadań wynikających z ustawy - Karta Nauczyciela za wyjątkiem spraw statutowo zastrzeżonych do kompetencji ZEAS Miasta i Gminy Oleszyce.
43. Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, gimnazjów i przedszkoli.
44. Prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,  integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz ochrony przed przemocą w rodzinie zawartych w corocznie opracowywanym  Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki  i Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii.
45. Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
46. Prowadzenie spraw zawiązanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
47. Współpraca z organizacjami pozarządowymi na zasadach zawartych w rocznym programie współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
48. Wspieranie aktywności na rzecz rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w ramach promowania zdrowego i wolnego od uzależnień stylu życia.
49. Prowadzenie spraw związanych z działalnością  świetlic wiejskich  i w Oleszycach.
50. Przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu imprez artystycznych lub rozrywkowych w ramach działalności kulturalnej.
51. Inicjowanie i organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej w tym imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze gminnym.
52. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o stowarzyszeniach i zgromadzeniach.
53. Prowadzenie spraw związanych z ochroną dóbr kultury oraz opieka nad miejscami pamięci narodowej.
54. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym powszechne udostępnianie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
55. Gromadzenie informacji o Gminie i przygotowanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz.
56. Organizowanie współpracy Gminy z partnerami zagranicznymi.
57. Koordynowanie realizacji programów i przedsięwzięć wieloletnich.
58. Koordynowanie spraw związanych z rozwojem przedsiębiorczości.
59. Organizowanie komputeryzacji Urzędu przy współudziale innych referatów.
60. Planowanie rozwoju systemów informatycznych i techniki biurowej Urzędu oraz koordynacja wdrożeń nowych generacji urządzeń bazy komputerowej Urzędu oraz oprogramowania.
61. Zapewnienie kompleksowego serwisu napraw i konserwacji dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych i łączności.
62. Skuteczne zabezpieczanie bazy danych i systemu sieciowego oraz nadzór nad wykorzystaniem w pracy licencjonowanego oprogramowania komputerowego.
63. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z zakupami sprzętu komputerowego oraz prowadzenie ewidencji w zakresie posiadanego sprzęt komputerowego w tym z zakupami licencjonowanych programów komputerowych.
64. Zarządzanie stroną WWW i obsługą kont e – mail.
65. Prowadzenie magazynu materiałów biurowo - kancelaryjnych  Urzędu, utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach biurowych, korytarzach oraz innych pomieszczeniach będących własnością Urzędu.

Deprecated: Non-static method TrescFactory::wczytajPliki() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/portale_www/cms_new/Serwisy/oleszyce.pl/Templates/mdTresc/mdTresc-cmPokaz.php on line 93

Deprecated: Non-static method TrescFactory::wczytajGalerie() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/portale_www/cms_new/Serwisy/oleszyce.pl/Templates/mdTresc/mdTresc-cmPokaz.php on line 98
Do zadań Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej należy:
1. Ochrona gruntów rolnych lub ograniczenie w związku z ich przeznaczeniem na cele nierolnicze i nieleśne.
2. Gromadzenie i ewidencjonowanie zasobów geodezyjnych i kartograficznych dla potrzeb ewidencji mienia komunalnego.
3. Przygotowywanie scalania i podziału nieruchomości gminnych w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
4. Przygotowywanie rozgraniczenia i podziału nieruchomości gminnych.
5. Opiniowanie i zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości gminnych i rozgraniczeń.
6. Organizacja pracy i działalności Gospodarstwa Pomocniczego przy UMiG Oleszyce.
7. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych, zmianą granic pomiędzy obrębami geodezyjnymi oraz numeracją porządkową nieruchomości.
8. Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi z wyłączeniem obiektów oświaty, kultury i bibliotek.
9. Koordynowanie działań na rzecz rozwoju rolnictwa, w szczególności doboru odmian roślin uprawnych, materiału hodowlanego, organizacji kontrolowanego rozrodu zwierząt.
10. Współpraca ze służbą weterynaryjną w zwalczaniu chorób zakaźnych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej.
11. Koordynowanie gospodarki nasiennej.
12. Współpraca z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin w zakresie sygnalizacji pojawienia się w uprawach: chwastów, chorób, szkodników.
13. Współpraca z Podkarpacką Izbą Rolniczą i Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego.
14. Prowadzenie spraw związanych z klęskami żywiołowymi w rolnictwie.
15. Współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnych, Agencją Rynku Rolnego i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
16. Organizacja wyborów do Izby Rolniczej.
17. Organizacja i prowadzenie spisów rolnych.
18. Prowadzenie spraw z zakresu melioracji wodnych.
19. Nadzór nad działalnością spółek wodnych.
20. Współpraca z organami jednostek pomocniczych w zakresie swoich kompetencji
21. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości nie stanowiących lasów.
22. Gospodarka zasobami gruntów rolnych stanowiących własność Gminy.
23. Koordynowanie i nadzór grupowego zarządu wspólnotami gruntowymi.
24. Gospodarowanie lasami mienia gminnego.
25. Prowadzenia spraw z zakresu prawa łowieckiego i zagadnień związanych z pszczelarstwem.
26. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, w tym:
-  wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz przekazywanie kopii zaświadczeń  do organu podatkowego,
-  wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.
27. Współpraca ze wszystkimi referatami Urzędu w zakresie działań rozwojowych i promocyjnych Gminy.
28. Organizowanie sprzedaży gminnych nieruchomości wraz z położonymi na nich budynkami.
29. Ustalanie wartości gminnych nieruchomości oraz cen i opłat za korzystanie z nich.
30. Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy.
31. Komunalizacja gruntów.
32. Prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych.
33. Dzierżawa nieruchomości gminnych, gruntowych i budynków.
34. Przekształcanie użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.
35. Udzielanie informacji na temat wspólnej polityki rolnej UE.
36. Przyjmowanie od producentów rolnych wniosków z załącznikami o zwrot części podatku akcyzowego.
37. Wydanie decyzji określających kwoty zwrotu podatku akcyzowego – sporządzanie listy wypłat.
38. Sporządzenie okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji wypłat zwrotu podatku akcyzowego oraz sporządzanie okresowych i rocznych rozliczeń dotacji celowej i realizacji wypłat podatku akcyzowego.
39. Załatwianie spraw związanych z potwierdzeniem posiadania gospodarstwa rolnego i prowadzenie działalności rolniczej dla celów uzyskania przez rolników dopłat do produkcji.
40. Prowadzenie dokumentacji związanej z poświadczeniem przez Burmistrza oświadczeń rolników ubiegających się o prawo pierwokupu, o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym i ogólnej powierzchni posiadanego gospodarstwa.
41. Dodatki mieszkaniowe, naliczanie, pobieranie i rozliczanie opłat adiacenckich.

Deprecated: Non-static method TrescFactory::wczytajPliki() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/portale_www/cms_new/Serwisy/oleszyce.pl/Templates/mdTresc/mdTresc-cmPokaz.php on line 93

Deprecated: Non-static method TrescFactory::wczytajGalerie() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/portale_www/cms_new/Serwisy/oleszyce.pl/Templates/mdTresc/mdTresc-cmPokaz.php on line 98
Do zadań Referatu Inicjatyw Gospodarczych, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska należy:
1. Planowanie oraz realizacja gminnych inwestycji i remontów.
2.Współpraca z Dyrektorem MZEAS oraz dyrektorami szkół w zakresie przygotowywania oraz realizacji inwestycji i remontów prowadzonych przez tę jednostkę w placówkach oświatowych,
3. Zarządzanie siecią dróg gminnych - ich budowa, modernizacja i utrzymanie.
4. Tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy przy współpracy z Referatem Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej.
5. Przygotowywanie terenów pod budownictwo poprzez ich uzbrojenie i wyposażenie
w infrastrukturę techniczną.
6. Nadzorowanie właściwego utrzymania obiektów budowlanych stanowiących
własność Gminy.
7. Prowadzenia i koordynacja spraw związanych z opracowaniem i realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.
8. Przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy.
9. Koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych.
10. Przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
11. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i  zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego.
12. Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy z właściwymi organami.
13. Wydawanie zaświadczeń, opinii, wypisów i wyrysów z MPZP,/w tym opinii o możliwości zalesień pod kątem zgodności z MPZP.
14. Prowadzenie rejestru MPZP.
15. Dokonywanie analiz aktualności MPZP oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany MPZP - przygotowywanie stosownych dokumentów i rozstrzygnięć w tych sprawach.
16. Współdziałanie ze Starostwem w sprawach nadzoru urbanistyczno – architektonicznego i budowlanego.
17. Realizacja zadań wynikających z prawa geologicznego i górniczego,
18. Wykonywanie zadań związanych z telekomunikacją i zaopatrzeniem w energię elektryczną,
19. Zakładanie, poszerzanie cmentarzy komunalnych, współpraca w tym zakresie z ZGK,
20. Gromadzenie informacji o Gminie i opracowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz
21. Koordynowanie realizacji programów i przedsięwzięć wieloletnich.
22. Koordynowanie spraw związanych z rozwojem przedsiębiorczości.
23. Podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków z funduszy pomocowych, w tym strukturalnych i krajowych.
24. Opracowywanie programów gospodarczych Gminy, w tym prac studialnych i prognostycznych.
25. Analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Gminy, powiatu, województwa.
26. Koordynowanie wdrażania strategii rozwoju Gminy i planu rozwoju lokalnego.
27. Sporządzenie ofert inwestycyjnych dla inwestorów – zamówienia publiczne.
28. Prowadzenie przetargów i dokumentacji zamówień publicznych.
29. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych.
30. Udzielanie informacji na temat Wspólnej Polityki UE.
31. Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, w tym koordynowanie całokształtu działań związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w szczególności dotyczących:
- ograniczeń w zakresie pracy maszyn i urządzeń,
- ochrony środowiska przed odpadami,
- utrzymania porządku i czystości,
- ochrony wód i powietrza atmosferycznego,
- prowadzenia rej estru obiektów przyrodniczych objętych ochroną.
32. Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków.
33. Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, przekazywanie do Referatu Finansowego celem zaewidencjonowania wybudowanych lub zmodernizowanych składników majątkowych Gminy.
 

Deprecated: Non-static method TrescFactory::wczytajPliki() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/portale_www/cms_new/Serwisy/oleszyce.pl/Templates/mdTresc/mdTresc-cmPokaz.php on line 93

Deprecated: Non-static method TrescFactory::wczytajGalerie() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/portale_www/cms_new/Serwisy/oleszyce.pl/Templates/mdTresc/mdTresc-cmPokaz.php on line 98
WARTO ZOBACZYĆ

Aktualności

Dodano: 2023-05-26
Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie dotyczące gospodarstw rolnych. Celem badania jest dostarczenie ...
Dodano: 2023-05-10
Gmina Oleszyce ogłosiła 2 maja 2023 r. przetarg na zadanie pn. „Rewaloryzacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Oleszycach, wraz z drogą dojazdową”. Otwarcie ofert ...
Dodano: 2023-01-12
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonego na terenie gminy Oleszyce. Więcej informacji ...
Dodano: 2023-05-26
Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach informuje mieszkańców miejscowości Oleszyce ul. Sapiehy, os. Św. Jana, że w dniu 29.05.2022 r. (poniedziałek) od godz. ...
kalendarz wydarzeń
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc maj 2023 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1234567
891011121314
1516171819
20
21
2223
24
25262728
29
30
31 
archiwum
e-usługi
dokumenty do pobrania
BIP
aplikacja mobilna
epuap
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.